Zaujaly Vás některé naše služby?

Pošlete nám vaše požadavky a my Vás budeme kontaktovat. Rádi Vám zdarma připravíme nezávaznou cenovou nabídku.  Ochrana osobních údajů
    /  Ochrana osobních údajů

  INFORMACE GDPR O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ (pro zákazníky)

   

  Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů společností STEF group s.r.o., se sídlem Revoluční 127/9, 460 01 Liberec, IČ: 28731409, (Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29247). Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

  Prosíme o pozorné přečtení tohoto upozornění týkajícího se ochrany osobních údajů, které popisuje způsob, jak společnost STEF group s.r.o. (dále jen „správce“) užívá vaše osobní údaje. Když využíváte naše webové stránky www.imdesign.cz, společnost STEF group s.r.o., která je majitelem webových stránek, ke které přistupujete, vystupují jako subjekt kontrolující a zpracovávající vaše osobní údaje. V případě, že budete mít jakékoli dotazy nebo případně námitky ohledně tohoto upozornění týkajícího se ochrany soukromí, před zahájením užívání těchto webových stránek nás prosím kontaktujte na adrese info@imdesign.cz.

  Podmínky užívání našich webových stránek vysvětlují podmínky, za kterých jste oprávněni užívat webové stránky www.imdesign.cz, která poskytuje přístup k našim službám i množství dalších užitečných informací.

  IMDesign především nabízí návrh a realizace interiérů a home staging, které našim zákazníkům umožňují zvýšení hodnoty nemovitosti.

  Obsah podmínek ochrany osobních údajů můžeme upravovat prostřednictvím aktualizací této stránky. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali s cílem přesvědčit se, zda vám případně provedené změny vyhovují. Pokud však tyto změny mají významný dopad na způsob zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás informovat.

   

  Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

   

  Správcem osobních údajů, tedy společnost, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů je:

   

  STEF group s.r.o.

  IČ: 28731409

  DIČ: CZ28731409

  se sídlem Revoluční 127/9, 460 01 Liberec

  telefon: +420 773 129 598

  email: info@imdesign.cz

  (dále též jako „Správce“).

   

  Správce zpracovává vaše osobní údaje v souladu s právními, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v textu jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

   

  Co jsou osobní údaje?

   

  „Osobní údaje“ jsou údaje, které jednotlivce identifikují nebo umožňují jeho identifikaci a které shromažďujeme, když používáte tyto webové stránky. Při používání těchto webových stránek je důležité, abyste nám poskytli pouze vaše osobní údaje a zajistili, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a aktuální. Vezměte prosím na vědomí, že budete zodpovědní za veškeré nepřesné údaje, údaje třetích stran nebo falešné osobní údaje, které nám poskytnete.

   

  Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

   

  Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli v poptávce na našem poptávkovém formuláře, prostřednictvím naší webové stránky www.imdesign.cz, v rozsahu:

   

  • jméno a příjmení;
  • adresa, případně město realizace;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní číslo;
  • firma, IČ, DIČ;
  • další údaje Vámi poskytnuté v jednotlivých odůvodněných případech v souvislosti s plněním smlouvy jako například číslo účtu.

   

  Poskytování a zpracování Vašich osobních údajů, jak jsou výše uvedeny, je proto nezbytné.Některé požadované údaje jsou povinné. Tyto údaje jsou označeny hvězdičkou (*), přičemž ostatní údaje jsou dobrovolné a pokud nám je nechcete poskytnout, nemusíte. Pomohly by nám však při vyřizování vašeho požadavku. V případě neposkytnutí povinných údajů, můžeme odmítnout vyřízení požadavku, pro který byly tyto údaje požadovány.

  Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

  Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz „Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč“). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou a GDPR.

   

  Jaké údaje shromažďujeme?

   

  Pokud používáte webové stránky www.imdesign.cz a pokud souhlasíte s používáním souborů cookie, měli byste vědět, že můžeme shromažďovat následující údaje o:

   

  • těch oblastech našich webových stránek, které navštívíte.
  • jazykovém nastavení.
  • kampani/URL, ze které jste na naše stránky přišli.
  • vaší aktivitě na webových stránkách, jako jsou zobrazené služby, stažené materiály a veškeré informace, které nám poskytnete.
  • technických a dalších informacích, které Vás osobně neidentifikují.

   

  Činíme tak prostřednictvím souborů cookies. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat také na základě uskutečněných telefonátů či jiných forem komunikace s vámi.Tamto souhlasíte se shromažďováním osobních údajů, jak je popsáno výše.

   

  Jak nakládáme se shromážděnými údaji?

   

  Tyto údaje využíváme pro řadu účelů.Hlavním účelem, pro který tyto údaje využíváme, je umožnit vám přístup k našim službám. Údaje dále využíváme pro tyto účely:

   

  • dodržování našich zákonných povinností,
  • vyřizování a reagování na potencionální porušení právních předpisů nebo politiky našich webových stránek, jakož i případných porušení systémů a sítích třetích stran,
  • identifikovat vás a komunikovat s vámi,
  • poskytovat vám tyto naše webové stránky a informace o našich službách,
  • vedení interních záznamů,
  • další rozvíjení našich webových stránek,
  • vyřizování vašich požadavků, dotazů či stížností,
  • identifikovat vás a komunikovat s vámi,

   

  Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

   

  Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

   

  • máme Váš souhlas,
  • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
  • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (možnost poskytování konzistentně kvalitních služeb, jejich vyhodnocování a zlepšování v rámci oboru našeho podnikání).
  • provozní a související agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel nebo externí zpracovatelé.

   

  Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii (EU).

   

  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

   

  1. Příjemci osobních údajů jsou osobypodílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a osoby zajišťující marketingové služby.
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

   

  Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

   

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

   

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

   

  V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

  Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu anebo na e-mail kontaktní osoby.

  Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

   

  Úřad pro ochranu osobních údajů

  IČO: 708 37 627

  se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

  www: https://www.uoou.cz

   

  Kde se dozvíte více?

   

  S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na kontaktní osobu, kterou je:

  Hovhannes Lazaryan

  adresa: Revoluční 127/9, 460 01 Liberec

  telefon: +420 773 129 598

  email: info@imdesign.cz

   

  Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu www.imdesign.cz.

   

  Závěrečná ustanovení

   

  Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.